POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji usług związanych z pośrednictwem ubezpieczeniowym mającym na celu przygotowanie oferty, wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia, uczestniczeniu w ich wykonaniu przez METIX ANDRZEJ IGNASIAK  87-100 TORUŃ, ul. Szosa Chełmińska 105,

NIP  9561561953  oraz podmioty z nimi współpracujące w dniu udzielenia przedmiotowego pełnomocnictwa jak również w przyszłości. Dane podmiotu, od którego dane zostały pozyskane (jeśli nie zostały pozyskane bezpośrednio):

 

 

2.

Dane będą profilowane do momentu pozyskania dla osoby, której dane dotyczą produktu, który odpowiada jej oczekiwaniom lub do momentu, kiedy wyrażona zgoda na profilowanie danych zostanie wycofana.

 

Dodatkowo wyrażam zgodę na kontakt za pośrednictwem środków telekomunikacji (telefon) oraz na przesłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym sms i e-mail informacji dotyczących wnioskowanych i zawartych umów ubezpieczenia przez METIX ANDRZEJ IGNASIAK  87-100 TORUŃ, ul. Szosa Chełmińska 105,  NIP  9561561953 oraz podmioty z nimi współpracujące w dniu udzielenia przedmiotowego pełnomocnictwa jak również w przyszłości.

 

 

3.

Wyrażam także zgodę na przesłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym sms i e-mail informacji handlowych, działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego oraz informacyjnych przez: METIX ANDRZEJ IGNASIAK  87-100 TORUŃ, ul. Szosa Chełmińska 105,

NIP  9561561953  oraz podmioty  z nimi współpracujące w dniu udzielenia przedmiotowego pełnomocnictwa jak również w przyszłości.

 

 

4

INFORMACJA PRZEZNACZONA DLA KLIENTA – KONSUMENTA

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest METIX ANDRZEJ IGNASIAK  87-100 TORUŃ, ul. Szosa Chełmińska 105,nip 9561561953

 

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez e-mail lub pisemnie: adres siedziby administratora: METIX ANDRZEJ IGNASIAK  87-100 TORUŃ, ul. Szosa Chełmińska 105, email : ubezpieczenia@metixfinance.pl

 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.  W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

4. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgodny nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

5.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza europejskim obszarem gospodarczym.

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym i koniecznym do zawarcia i realizacji umowy.

Przyjmuję do wiadomości, że decyzje mnie dotyczące są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 

 

WYCIĄG  Z USTAWY

 

Zgodnie z art. 12 pkt. 5 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie  Danych Osobowych  UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informacje podawane na mocy art. 13 i 14 oraz komunikacja i działania podejmowane na mocy art. 15-22 i 34 są wolne od opłat.  Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie  nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu  na swój ustawiczny charakter, administrator może: a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne  koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, spoczywa na administratorze.

 

 

Zgodnie z art. 12 pkt. 6 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych  UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) bez uszczerbku dla art. 11, jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, o którym mowa w art. 15-21, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

 

 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące informacje: a)swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela; b) gdy ma to zastosowanie - dane kontaktowe inspektora ochrony danych; c) cele przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe, oraz podstawę prawną przetwarzania; d) kategorie odnośnych danych osobowych; e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją; 4.5.2016 L 119/41 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL; f) gdy ma to zastosowanie - informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

 

 

Zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: a) cele przetwarzania; b) kategorie odnośnych danych osobowych; c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle; h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 2.Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

 

 

Zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

 

Zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 4.5.2016 L 119/43 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania; d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. 2.Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to - biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji - podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje. 3.Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagające- go przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3; d)do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Zgodnie z art. 18 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

 

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

 

 

Zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) przekazanie danych osobowych, które są przetwarzane lub mają być przetwarzane po przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, następuje tylko, gdy - z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego rozporządzenia - administrator i podmiot przetwarzający spełnią warunki określone w niniejszym rozdziale, w tym warunki dalszego przekazania danych z państwa trzeciego lub przez organizację międzynarodową do innego państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej. Wszystkie przepisy niniejszego rozdziału należy stosować z myślą o zapewnieniu, by nie został naruszony stopień ochrony osób fizycznych zagwarantowany w niniejszym rozporządzeniu. Przekazanie danych do Państw trzecich w tym przypadku odnosi się do transferu, przetwarzania i przechowywania na serwerach dzierżawionych lub należących do administratora danych umiejscowionych w państwie trzecim UE.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ, WYJĄTKOWOŚĆ

Schematyczna mapa strony.  Szybciej, łatwiej znajdziesz to co szukasz.

Creativity Active Studio 2016 - all rights reserved © Metix