POMOC

Rozbudowany dział pomocy oraz bogata dokumentacja techniczna pomogą Ci w przypadku większości pytań i problemów. Zapoznaj się z dostępnymi plikami pomocy lub wyślij swoje pytanie korzystając z załączonego formularza kontaktowego.

FORMULARZ

POPULARNE TEMATY

 • Na jaki okres zawiera się umowę ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych ?

  Umowa jest zawierana na 12 miesięcy. Wypowiedzenie takiej umowy wymaga formy pisemnej. Dokument wypowiedzenia należy dostarczyć najpóźniej dzień przed końcem obecnego ubezpieczenia. Jeśli tego nie zrobisz umowa przedłuży się na kolejne 12 miesięcy.

  Umowa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na okres krótszy niż 12 miesięcy może zostać zawarta wyłącznie w przypadku spełnienia określonych prawem warunków np. pojazd historyczny. W razie zawarcia umowy OC zakład ubezpieczeń jest zobowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

  Dodatkowo nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres. Informacja zawiera w min. określenie wysokości składki ubezpieczeniowej.

 • Czy można zmienić ubezpieczyciela OC samochodu przed upływem 12 miesięcy ?

  Jeśli jest to Twoja pierwszoroczna polisa w tym Zakładzie Ubezpieczeń to nie. Umowa jest zawierana na 12 miesięcy. W przypadku, gdy nie chcesz kontynuować umowy w obecnym Zakładzie Ubezpieczeń należy dostarczyć wypowiedzenie umowy na piśmie najpóźniej dzień przed końcem obecnego ubezpieczenia. Jeśli tego nie zrobisz umowa przedłuży się na kolejne 12 miesięcy.

  Jeśli jest to umowa zawarta w trybie kontynuacji (2, 3, 4... rok umowy ubezpieczenia) to możesz ją wypowiedzieć w dowolnym momencie pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia OC w innej firmie z obowiązkiem zapłaty za okres faktycznej ochrony ubezpieczeniowej.

  Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres. Informacja zawiera w min. określenie wysokości składki ubezpieczeniowej.

 • Chcę zmienić obecnego ubezpieczyciela, kiedy najpóźniej muszę poinformować obecne TU, że nie przedłużam umowy ?

  Wypowiedzenie umowy OC samochodu należy dostarczyć do obecnego zakładu ubezpieczeń najpóźniej na dzień przed upływem okresu trwania ochrony. Jeśli jednak Twoja obecna umowa ubezpieczenia OC się przedłużyła (kontynuacja) nie wypowiedziałeś jej a zawarłeś umowę z innym zakładem ubezpieczeń na ten sam okres to możesz ją wypowiedzieć pisemnie w dowolnym momencie.

  W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia od 11.02.2012 r. liczy się data nadania przesyłki listowej w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego a nie data dostarczenia dokumentu. Możesz takie wypowiedzenie złożyć również u swojego agenta ubezpieczeniowego, jeśli występuje w imieniu Zakładu Ubezpieczeń, z którym masz umowę.

 •  Nie wypowiedziałem mojej poprzedniej umowy OC, czy ta umowa sama się rozwiązuje ?

  Gdy Twoja obecna umowa ubezpieczenia OC się przedłużyła i jej nie wypowiedziałeś a zawarłeś umowę z innym zakładem ubezpieczeń na ten sam okres to możesz ją wypowiedzieć pisemnie w dowolnym momencie. Za okres, w którym miałeś podwójne ubezpieczenie OC Zakład Ubezpieczeń może żądać  zapłaty składki. Taka umowa sama się nie rozwiązuje.

  Tylko w sytuacji, gdy nie opłaciłeś całej składki za poprzedni rok taka umowa nie przedłuża się automatycznie i nie musisz jej wypowiadać ale pamiętaj, że brak obowiązkowego ubezpieczenia to kara z UFG.

 • Czy muszę wypowiadać polisę z ubezpieczeniami dobrowolnymi np. Autocasco, NNW, Ubezpieczeniem Szyb ?

  Nie. Ponieważ są to ubezpieczenia dobrowolne to one nie przedłużają się na następny rok. Przedłuża się wyłącznie ubezpieczenie obowiązkowe OC, jeśli nie zostało wypowiedziane.

 • Chcę zmienić TU, jak mogę uzyskać zaświadczenie o przebiegu mojego ubezpieczenia ?

  Takie zaświadczenie możesz uzyskać od każdej firmy ubezpieczeniowej, w której miałeś umowę ubezpieczenia. Towarzystwo ma obowiązek wystawienia takiego zaświadczenia, jeśli zwrócisz się z taką prośbą. Należy podać swoje imię i nazwisko, adres, numer polisy, numer rejestracyjny pojazdu. Takie pismo doręczasz osobiście lub wysyłasz mailem, lub pocztą. Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC za ostatnie 5 lat może również wystawić Ci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 • Kupiłem auto z ważną polisą OC. Ile mam czasu na decyzje czy kontynuuje ubezpieczenie poprzedniego właściciela ?

  Po nabyciu auta możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC zbywcy w pojazdu w dowolnym momencie trwania tego ubezpieczenia. Jeśli zbywca poinformował zakład ubezpieczeń o sprzedaży auta umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. W przypadku wypowiedzenia nabywcy umowa ubezpieczenia OC, ulega rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia.

 • Co w sytuacji, gdy po zakupie używanego auta nie wypowiem umowy ubezpieczenia OC w ciągu 30 dni ?

  Po nabyciu auta możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC zbywcy w pojazdu w dowolnym momencie trwania tego ubezpieczenia. Jeśli zbywca poinformował zakład ubezpieczeń o sprzedaży auta umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. W przypadku wypowiedzenia nabywcy umowa ubezpieczenia OC, ulega rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia.

 • Czy za datę wypowiedzenia umowy OC uważa się datę wysłania czy dostarczenia listu do TU ?

  Dla wszystkich umów ubezpieczenia od 11.02.2012 r. liczy się data nadania przesyłki listowej w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Możesz również złożyć wypowiedzenie u agenta w imieniu lub na rzecz, którego agent ubezpieczeniowy działa. Wypowiedzenie działa wtedy z datą złożenia dokumentu agentowi.

 • Sprzedaję auto, czy muszę przekazać polisę OC mojego samochodu nabywcy auta ?

  Posiadacz pojazdu mechanicznego, który sprzedał pojazd, jest zobowiązany do przekazania nabywcy, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest również zobowiązany do powiadomienia na piśmie Zakładu Ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych nabywcy, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu. Dane nabywcy obejmują:

  • imię
  • nazwisko
  • adres zamieszkania
  • numer PESEL o ile został nadany lub
  • w przypadku firmy - nazwę, siedzibę, regon
 • Sprzedałem auto a miałem opłaconą składkę OC i AC samochodu na cały rok. Czy dostanę zwrot składki ?

  Jeśli nabywca samochodu wypowie umowę ubezpieczenia OC i dokona cesji praw na siebie, otrzymasz zwrot składki za niewykorzystany okres zarówno z OC i AC. Jeśli natomiast będzie chciał kontynuować polisę OC to otrzymasz wyłącznie zwrot składki za AC i inne ubezpieczenia dobrowolne.

  Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez Zakład Ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

 • Co zrobić, aby otrzymać zwrot za niewykorzystany okres ubezpieczenia jeśli sprzedałem auto z polisą OC i Autocasco ?

  Jeśli nowonabywca nie będzie kontynuował Twojego OC należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń z informacją o sprzedaży auta i dyspozycją zwrotu składki ubezpieczeniowej oraz wskazać numer rachunku, na który ma być przelany zwrot składki. Zwrot za AC i inne ubezpieczenia dobrowolne otrzymasz od daty sprzedaży auta a zwrot OC od daty wypowiedzenia umowy przez nowonabywcę.

 • Nie używam auta, co z ubezpieczeniem OC? Czy muszę je wykupić ?

  Tak. Zgodnie z ustawą każdy zarejestrowany pojazd mechaniczny w Polsce musi mieć ubezpieczenie obowiązkowe OC nawet, jeśli pojazd nie porusza się.

 • Wypowiedziałem OC ze względu na zagraniczny wyjazd. Czy mogę wykupić ubezpieczenie OC dopiero po powrocie ?

  Nie. Każdy zarejestrowany pojazd powinien mieć ubezpieczenie OC. Jest to obowiązek w Polsce i nawet, jeśli pojazdem się nikt nie porusza po drodze czy nawet, jeśli stoi zepsuty w garażu powinien być ubezpieczony w OC

 • Co mi grozi za brak ważnego ubezpieczenia OC samochodu ?

  Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej narażasz się na płacenie - z własnej kieszeni - wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe. Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

  • rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:

       okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

          - do 3 dni ; od 3 do 14 dni ; powyżej 14 dni

   

   

  okres bez ochrony ubezpieczeniowej samochody osobowe samochody ciężarowe pozostałe pojazdy
  poniżej 3 dni 900 zł 1 350 zł 150 zł
  od 3 do 14 dni 2 250 zł 3 375 zł 375 zł
  powyżej 14 dni 4 500 zł 6 750 zł 750 zł
 • W czasie kontroli policji okaże się, że zapomniałem dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia OC ?

  Od 1 października  2018 r. nie  mamy obowiązku  posiadania  przy sobie  Dowodu Rejestracyjnego pojazdu  oraz  potwierdzenia  zawarcia  polisy  OC .

  Musimy za to, przy sobie  posiadać  prawo jazdy

   

   

 • Mam OC i AC oraz dodatkowo ubezpieczenie szyb. Czy w przypadku szkody na szybie stracę zniżki w Autocasco ?

  Jeśli będziesz likwidował szkodę z ubezpieczenia szyb to nie stracisz zniżek w Autocasco. Jeśli jednak zdecydujesz się na naprawę szyby z ubezpieczenia AC to Twoje zniżki zostaną pomniejszone. Pamiętaj też, że obecny zakład ubezpieczeń może zgłosić tą szkodę do UFG, co może mieć potem wpływ na wysokość składki, jeśli będziesz zmieniał ubezpieczyciela.

 • Wybieram się samochodem za granicę. W jakich krajach jest wymagane posiadanie certyfikatu zielonej karty ?

  Zieloną kartę musisz zabrać ze sobą, jeśli wybierasz się na urlop do następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Maroko, Macedonia, Mołdawia, Serbia, Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina.

  Od 1-05-2004 r. wystarczy Ci tylko potwierdzenie zawarcia umowy OC w następujących krajach: Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry. Od 1-01-2012 r. również Serbia.

 • Czy mogę sprawdzić dane kierowcy który spowodował wypadek a nie chce okazać ubezpieczenia OC udostępnić  ?

  W przypadku, gdy jesteś poszkodowany w kolizji drogowej a sprawca nie chce okazać ubezpieczenia OC możesz sprawdzić jego ubezpieczenie na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprawdzenie jest bezpłatne i odbywa się online.

 • Chcę sprawdzić czy  pojazd ma aktualne ubezpieczenie OC. Jak to mogę to zrobić ?

  Możesz sprawdzić  czy pojazd ma ważne OC na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Uchroni Cię to przed konsekwencjami braku posiadania takiego ubezpieczenia. Sprawdzenie jest bezpłatne.

PYTANIE

Metix Finance

Andrzej Ignasiak

87-100 Toruń

Szosa Chełmińska 105

+48 508 099 588

+48 56 475 61 70

 metix.finance@gmail.com

www.metixfinance.pl

pon. - piąt.   09.00 - 17.00

sobota : nieczynne

( tylko w nagłym przypadku  +48 508 099 588 )

    

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

  Zaznacz Pytanie / Pomoc

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ, WYJĄTKOWOŚĆ

Porady eksperta – odpowiedzi na pytania dotyczące odszkodowań i ubezpieczeń.

Creativity Active Studio 2016 - all rights reserved © Metix